Dokumentacja i skutki ślepej wiary w nią

21 kwietnia 2021 roku, 00:40, minęła właśnie chyba druga godzina jak ja probuję zmusić funkcję lambda do wykonania się przez notyfikację topica SNSa. Niby trywialne zadanie i dokumentacja Serverlessa ma opisany ten use case:

functions:
 dispatcher:
  handler: dispatcher.dispatch
  events:
   - sns:
     arn: !Ref SuperTopic
     topicName: MyCustomTopic

resources:
 Resources:
  SuperTopic:
   Type: AWS::SNS::Topic
   Properties:
    TopicName: MyCustomTopic

Ale, niestety to nie dzialą. Metodą prób i błędów doszedłem do wniosku, że owszem ten events - sns działa, ale tylko jeśli zdefiniujemy tam nowy topic SNS. Jak wskazujemy jeszcze nieistniejący topic, to Serverless wypluwa do CloudFormation następujące instrukcje:

send-email:
 handler: src/handler.sendEmail
 memorySize: 128
 timeout: 60
 events:
  - sns: asd # nowy topic do stworzenia przez CloudFormation

a to jest część szablonu CloudFormation wygenerowany przez Serverless dla konfiguracji wyżej:

  "SNSTopicAsd": {
   "Type": "AWS::SNS::Topic",
   "Properties": {
    "TopicName": "asd",
    "Subscription": [
     {
      "Endpoint": {
       "Fn::GetAtt": ["SendDashemailLambdaFunction", "Arn"]
      },
      "Protocol": "lambda"
     }
    ]
   }
  },
  "SendDashemailLambdaPermissionAsdSNS": {
   "Type": "AWS::Lambda::Permission",
   "Properties": {
    "FunctionName": {
     "Fn::GetAtt": ["SendDashemailLambdaFunction", "Arn"]
    },
    "Action": "lambda:InvokeFunction",
    "Principal": "sns.amazonaws.com",
    "SourceArn": {
     "Fn::Join": [
      "",
      [
       "arn:",
       { "Ref": "AWS::Partition" },
       ":sns:",
       { "Ref": "AWS::Region" },
       ":",
       { "Ref": "AWS::AccountId" },
       ":",
       "asd"
      ]
     ]
    }
   }
  },

Natomiast, gdy chcemy wskazać już istniejący topic, to takich instrukcji w skrypcie CloudFormaiton brak:

send-email:
 handler: src/handler.sendEmail
 memorySize: 128
 timeout: 60
 events:
  - sns:
   arn: !Ref "DocumentGeneratedTopic" # ref do SNS topic zdefiniowanego w resources
   topicName: edoc-generated

po prawiej stronie widać różnicę pomiędzy tworzeniem przez Serverless topica SNS i subskrypcji do niego przez funkcję Lambda i wskazaniem przez referencję już istniejącego topica
po prawiej stronie widać różnicę pomiędzy tworzeniem przez Serverless topica SNS i subskrypcji do niego przez funkcję Lambda i wskazaniem przez referencję już istniejącego topica

Niestety, ślepo uwierzyłem dokumentacji Serverlessa i przez godzinę lub dwie próbowałem rozkminić dlaczego to nie działa mimo że powinno, i rozwiązanie problemu powstało dopiero po analizie szablonów CloudFormation generowanych przez Serverless:

functions:
 send-email:
  handler: src/handler.sendEmail
  memorySize: 128
  timeout: 60

resources:
 Resources:
  DocumentGeneratedTopicSendEmailFunctionSubscription:
   Type: AWS::SNS::Subscription
   Properties:
    Endpoint: "arn:aws:lambda:${self:provider.region}:#{AWS::AccountId}:function:${self:service}-${self:provider.stage}-send-email"
    Protocol: lambda
    TopicArn: !Ref "DocumentGeneratedTopic"

  DocumentGeneratedTopicSendEmailFunctionInvokePermission:
   Type: AWS::Lambda::Permission
   Properties:
    Action: lambda:InvokeFunction
    Principal: sns.amazonaws.com
    SourceArn: !Ref "DocumentGeneratedTopic"
    FunctionName: "arn:aws:lambda:${self:provider.region}:#{AWS::AccountId}:function:${self:service}-${self:provider.stage}-send-email"

Zasadę ograniczonego zaufania, oprócz dróg publicznych, warto też stosować do dokumentacji technicznej.

WŁADYSŁAW CZYŻEWSKI, 21 KWIETNIA 2021 ROKU